سلام امروز چند تا چیستان میذارم جوابتون تو نظر بذارید تا بگم درسته یا نه ؟

1- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟ 

 

2 - عجایب جنگل بی پایه دیدم،    عجایب چادر بی سایه دیدم،

     بدیدم صنعت پروردگارم،       دوتا سوداگر بی مایه دیدم. 

3- عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت پرگلی بی سایه میگشت؟ 
4- آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟ 

5- آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا  بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟ 

6 - آن جسم  عجب چیست که بر چرخ پدید است

                               گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟ 

 7- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد! 
8-  آن چیست که تا آسمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟ 
9- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟  

10- آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟ 
11- آن چیست که خودش آب،  دُشمنش آب؟ 

 12- آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟ 

13- آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده میشود؟ 

14- این سر کوه، اَرّه اَرّه           آن سر کوه، اَرّه اَرّه           میان کوه، گوشت بره! 

/ 0 نظر / 22 بازدید